ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A szamlarobot.hu oldal üzemeltetője a CNET IT CONSULTING Pénzügyi és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: CNET IT Kft. - székhelye: 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. D. épület fszt. 2., adószáma: 12952911-2-43), amely adatkezelőként a honlappal, valamint az azon keresztül küldött elektronikus üzenetekkel kapcsolatban az alábbi adatkezeléseket végzi:

I. Az adatkezelés célja (folyamatok)

1. A weblapon közölt elérhetőségen küldött megkeresések megválaszolása.
Az érintettek kategóriái: A megkeresést küldő személy.
A kezelt személyes adatok: E-mail cím, e-mail üzenet tartalma, telefonszám.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
Törlési határidő: A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a cél megvalósulásig (a megkereséssel kapcsolatos levélváltás utolsó elemét követő 90. napig)

2. A weboldal technikai üzemeltetése, az oldal védelme jogellenes tevékenység ellen.
Az érintettek kategóriái: A weboldal látogatói.
A kezelt személyes adatok: IP címek és azokhoz kapcsolódó technikai adatok (operációs rendszer, látogatás időpontja, lekért állományok, stb.)
Az adatkezelés jogalapja: A CNET IT Kft. jogos érdeke.*
Törlési határidő: Tevékenységet követő 2 hónap.

3. A weboldal üzemeltetésének technikai biztosítása a session cookiek segítségével.
Az érintettek kategóriái: A weboldal látogatói.
A kezelt személyes adatok: session cookie-k, IP címek és azokhoz kapcsolódó technikai adatok (operációs rendszer, látogatás időpontja, lekért állományok, stb.)
Az adatkezelés jogalapja: A CNET IT Kft. jogos érdeke.*
Törlési határidő: A felhasználói látogatás (session) lezárása.

*A CNET IT Kft. jogos érdeke:

Jogalap, a kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja Az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU) (a továbbiakba: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint „a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: […] az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.” A CNET IT Kft. internetes honlap üzemeltetőjeként a weblap megfelelő működésének fenntartása céljából a következő személyes adatokat kezeli: - session cookie-k (munkamenet-cookie-k). - IP cím, - a kapcsolódás időpontja, - a használt számítógép operációs rendszerére és alkalmazásaira vonatkozó adatok, - a lehívott adatállományokkal kapcsolatos adatok.

Az adatkezelő jogszerű érdeke a CNET IT Kft. honlapjának fenntartásához és működtetéséhez üzleti érdeke fűződik. A honlapon analitika nem működik, illetőleg annak olyan kényelmi szolgáltatásai sincsenek, amelyek az ún. funkcionális sütik alkalmazását szükségessé tennék. Ugyanakkor az oldal technikai működéséhez session cookie-k (munkamenet sütik) alkalmazására van szükség. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdése szerint „[a] szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig”. A fenti rendelkezés a munkamenet sütik alkalmazására vonatkozó törvényi felhatalmazást jelentett a GDPR alkalmazását megelőzően. A GDPR alkalmazásba vételétől a CNET IT Kft. álláspontja szerint azonban e rendelkezés nem tekinthető jogi kötelezettséget lefektető jogszabálynak, ezért a jelen érdekmérlegelés felvételére van szükség.

A fentiekben meghatározott adatok egyes esetekben (pl. dinamikus IP-címmel történő látogatás) csak több adatkezelő együttes tevékenységével lennének meghatározott természetes személyhez köthetők. A CNET IT Kft. a fenti személyes adatokból az érintett azonosítására általában nem képes. Maga a session cookie sem tartalmaz személyes adatokat, az csak az egyéb technikai adatokkal együttesen köthető a felhasználó személyéhez. A honlap látogatóját sem a CNET IT Kft., sem harmadik személy nem azonosítja az adatok felhasználásával. Általános esetben az adatok kezelése az érintett magánszférájára nincs hatással, az érintett adatvédelemmel kapcsolatos jogaira és szabadságaira a szóban forgó adatkezelés nem jelent veszélyt.

Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy a CNET IT Kft-nek jogszerű, a magyar jogban is elismert érdeke fűződik a session cookie-k alkalmazásához, mivel azok hiányában a honlap nem működtethető, valamint az érintett magánszférájára az adatkezelés nincs hatással, mivel általános esetben az érintettet sem az adatkezelő, sem harmadik fél nem azonosítja a kezelt adatok
felhasználásával. Mivel az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a CNET IT Kft. által kezelhetők.

II. Rendelkezés a személyes adatokról

1. Az adatkezelések önkéntesek, de adatainak megadása hiányában nem tudjuk az Ön megkereséseit megválaszolni, illetőleg a honlap működését biztosítani.


2. Ön a GDPR alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve – a fenti 1. sz. adatkezelés vonatkozásában – automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja.


3. A hozzájáruláson alapuló 1. sz. adatkezelés vonatkozásában Ön a személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Hozzájárulását az alábbi email-címre intézett levélben vonhatja vissza: szamlarobot@cnetit.hu

4. Az adatokhoz kizárólag a CNET IT Kft. munkavállalói férnek hozzá.


5. Az adatokat harmadik országba nem továbbítjuk. Automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást a CNET IT Kft. nem végez.


6. Ön vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (HAIH) arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A NAIH elérhetősége:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,
ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 (30) 683-5969, www.naih.hu.
hivatali kapu: rövid név – NAIH, a KR ID: 429616918

7. Jogainak vélt megsértése esetén bírósághoz fordulhat, mely során szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja be keresetét. A NAIH-hoz, illetve bírósághoz fordulás előtt célszerű panaszát vagy a kereset tárgyát képező állított sérelmet a CNET IT Kft-vel ismertetni, mely alapján a CNET IT Kft. saját hatáskörben gondoskodhat a jogszerű állapot helyreállításáról.


Budapest, 2023. január 1.